Logo Logo

Əlaqə nömrələri

+ 994 12 375 84 83

+ 994 50 365 84 83

Bakı şəh., Nizami ray.
C. Naxçıvanski küç. 81

Ekspert qarşısında qoyulmuş suallar

Sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizasının təyini zamanı işin hallarından və tədqiqat obyektlərinin xarakterindən asılı olaraq aşağıdakı kimi suallar qoyulur:

Sənədlərin blanklarının tədqiqi üzrə

– Sənədlərin və ya onun  blankı hansı üsulla (əllə, yoxsa mətbəə şəraitində) hazırlanmışdır?

– Sənədlərin blankları hazırlanarkən mətbəə qaydalarına riayət edilmişdirmi?

– Tədqiqata göndərilən sənədlərin blankları eyni üsullamı və hansı klişe ilə hazırlanmışdır?

– Tədqiqata göndərilən sənədlərin blankları hansı çap üsulu ilə (hündür, dərin, səthi, trafaret) hazırlanmışdır?

– Sənədlərin blankları hazırlanarkən çap formalarından istifadə olunmuşdurmu, əgər olunmuşdursa, hansından?

-Sənədlərin blankları hazırlanarkən mətbəədə yığılmış mətnlərdən istifadə olunmuşdurmu, əgər olunmuşdursa hansından (əllə, linotip)?

– Sənədlərin blankları hazırlanarkən neçə növ şriftlərdən yığılmış mətnlərdən istifadə olunmuşdur?

– Sənədlərin blankları eyni klişe ilə nəşr edilmişdirmi?

– Sənədlərin blankları konkret (göstərilən) mətbəədə nəşr edilmişdirmi?

– Sənədlərin blanklarının nəşr olunma vaxtı müəyyən edilsin;

– Sənədin blankları hazırlanarkən konkret şəxsdən götürülmüş şrift və ya başqa materiallardan istifadə olunmuşdurmu?

Möhür, ştamp, ştempellərin tədqiqi üzrə

– Tədqiqata təqdim edilən möhür (ştamp, ştempel) hansı: əllə, yoxsa mətbəə üsulu ilə hazırlanmışdır?

– Təqdim olunan möhür, ştamp və ştempellərin hazırlanmasında eyni və ya müxtəlif şriftlərdən istifadə olunmuşdurmu?

– Təqdim olunan sənəddəki (sənədlərdəki) möhür (ştamp, ştempel) əksləri hansı üsulla hazırlanmış möhürlə (ştamp, ştempel) vurulmuşdur?

– Möhür (ştamp, ştempel) əksi sənəd üzərinə hansı üsulla (başqa sənəddə olan möhür əksindən köçürülməklə, köçürmə kağızı vasitəsi ilə icra olunmaqla, şəkli çəkilməklə, çoxaldıcı vasitələrdən istifadə olunmaqla) köçürülmüşdür?

– Sənədlərin üzərində möhür (ştamp, ştempel) əksləri eyni bir klişedən vurulmuşdurmu?

– Təqdim olunan sənəddəki möhür (ştamp, ştempel) əksi əks nümunələri təqdim olunmuş konkret idarə, müəssisə və təşkilata məxsus olan möhürlə (ştamp, ştempel) vurulmuşdurmu?

– Möhür (ştamp, ştempel) əksi içərisində hansı məzmunda mətn vardır?

– Etiketlərin arxa hissələrindəki rəqəmlər konveyer rəqəmlərinə uyğundurmu, nümunələri təqdim olunan konkret konveyerə aid ştempellə vurula bilərmi?

– Etiketlərin arxa hissələrindəki rəqəmlər konkret şəxsdən götürülmüş nömrələyici ilə vurula bilərmi?

Makina yazılarının tədqiqi üzrə

– Sənədin (sənədlərin) icra olunduğu yazı makinası hansı sistem markaya aiddir və şriftləri hansı növə aiddir?

– Mətn konkret (adını göstərməli) makina ilə çap olunmuşdurmu?

– Mətn və ya onun bir hissəsi eyni və ya müxtəlif makinalarda çap olunmuşdurmu?

– Tədqiq olunan mətn müqayisəli tədqiqat aparmaq üçün yazı nümunələri təqdim olunmuş yazı makinalarından hansında çap olunmuşdur?

– Tədqiq olunan konkret yazı, makina təmir olunandan əvvəl, yoxsa sonra çap olunmuşdur?

– Təqdim olunan mətn müqayisəli tədqiqat aparmaq üçün sərbəst və eksperimental makina yazılarının nümunələri göndərilən hansı şəxs tərəfindən icra olunmuşdur?

– Təqdim olunan makina yazısının mətni eyni və ya müxtəlif şəxslər tərəfindən icra olunmuşdurmu?

– Yazı makinasında köçürmə kağızı vasitəsilə icra olunmuş sənəd müqayisə aparmaq üçün təqdim olunan sənədin surətidirmi?

– Təqdim olunan 3 (üç) nüsxədən ibarət qaimə yazı makinasında köçürmə kağızı vasitəsilə eyni üsulla, birbaşa icra olunmuşdurmu?

– Makinada icra olunmuş sənədin mətni hər hansı bir rəqəm, hərf, söz əlavə edilməklə dəyişdirilmişdirmi?

– Təqdim olunan makina yazısının mətni neçənci nüsxədir?

– Mətnin icrasında konkret makina yazı lentindən istifadə olunmuşdurmu?

Elektron hesablama maşınlarının və onların çap məhsullarının tədqiqi üzrə

– Mətnin çap olunduğu printerin tipi, markası və modeli müəyyənləşdirilsin.

– Təqdim olunan mətnin məzmununda dəyişikliklər olunmuşdurmu, əgər olunmuşdursa, onun ilkin məzmunu necə olmuşdur?

– Təqdim olunan mətni icra edənin vərdişi necədir (aşağı, yüksək)?

– Təqdim edilən sənədə əlavə olunmuş qeydin müddətini müəyyənləşdirmək mümkündürmü?

– Təqdim olunan mətn nümunələri təqdim olunmuş hansı printer vasitəsilə icra edilmişdir?

– Təqdim olunan mətn icra olunduğu zaman hərfdaşıyıcılar dəyişdirilmişdirmi?

– Təqdim olunan mətn eyni çap proqramında hazırlanmışdırmı?

– Mətnin icrası zamanı eyni rəngləyicidən istifadə olunmuşdurmu?

Sənədlərin əvvəlki məzmunlarının dəyişdirilmə faktının tədqiqi üzrə

– Sənədin mətni hər hansı, bir dəyişikliyə (mexaniki və ya kimyəvi üsulla pozma, əlavə etmə, üstündən düzəltmə və s.) məruz qalmışdırmı?

– Sənədin mətni silinmişdirmi, əgər silinmişdirsə, onda əvvəlki məzmun necə olmuşdur?

– Sənədin mətni kimyəvi pozulmaya məruz qalmışdırmı, əgər qalmışdırsa, onda hansı məzmunda mətn pozulmuşdur?

– Kimyəvi pozulmada hansı maddələrdən istifadə olunmuşdur?

– Sənəd bütövlükdə yuyulmuşdurmu, əgər yuyulmuşdursa, onda əvvəlki məzmunu necə olmuşdur?

– Sənədin məzmununa hər hansı bir söz, rəqəm, cizgi əlavə edilmişdirmi, əgər edilmişdirsə, əlavə hansı məzmundadır?

– Sənədin məzmunundakı söz və rəqəmlər üstdən düzəltməklə dəyişiklik edilmişdirmi?

Sənədlərin görünməyən mətnlərinin tədqiqi üzrə

– Sənəddə görünməyən (simpatik) mürəkkəblə icra olunmuş hər hansı bir yazı vardırmı, onların məzmunu nədir?

– Rəngsizləşmiş, mürəkkəblə, tuşla qaralanmış mətnin məzmunu necədir?

– Köçürmə kağızının köməyi ilə yazılmış mətnin məzmunu həmin kağız üzərindəki cizgilərə görə müəyyən edilsin.

– Mətnin məzmunu sənədin tərtib olunduğu zaman alt hissəyə qoyulmuş kağızın və ya hər hansı bir predmetin üzərində qalmış cizgilərə görə müəyyən edilsin.

– Suçəkən kağız üzərindəki izlərə görə sənəddəki yazıların məzmunu müəyyən edilsin.

– Təqdim edilən təmiz kağız üzərində sənəddən keçmiş yazı izləri vardırmı?

– Yuyulmaya məruz qalmış predmet üzərində əvvəlcə hansı qeydlər olmuşdur?

Zədələnmiş (kəsilmiş, yanmış və s.) sənədlərin tədqiqi üzrə

– Tədqiqata təqdim edilən kağız hissələri əvvəllər bütövlük təşkil etmişdirmi?

– Kəsilmiş sənədin mətni necə olmuşdur?

– Yanmış hissələr hansı sənədin hissələridir?

– Yanmış sənədin məzmunu necə olmuşdur?

– Təqdim edilən kül yığımına görə pulun məbləğini müəyyən etmək mümkündürmü?

– Yanmış pullar hansı  dəyərdə əsginaslar olmuşdur?

– Təqdim edilən hissələrə görə hansı sənədlərin (pul nişanlarının və s.) yandırıldığını müəyyən etmək mümkündürmü?

Sənədin hissələrinin xronoloji ardıcıllığının və onların hazırlanma vaxtının tədqiqi üzrə

– Sənədin mətni hazırlanandan sonra oraya hər hansı bir müəyyən cizgi, işarə və ya söz əlavə olunmuşdurmu?

– Sənədin mətni və onunla kəsişən imzadan hansı əvvəl icra olunmuşdur?

– Sənədin mətni və onunla kəsişən möhür əksindən hansı əvvəl olmuşdur?

– Möhür  əksi və onunla kəsişən imzadan hansı əvvəl icra olunmuşdur?

– Bir-biri ilə kəsişən iki imzadan hansı əvvəl icra olunmuşdur?

– Bir-biri ilə kəsişən iki mətndən hansı əvvəl icra olunmuşdur?

– Sənədin üzərindəki mətn (imza, möhür əksi) həmin sənəd qatlandıqdan sonra və ya əvvəl icra olunmuşdur?

– Əlavə olunan qeyd, sənədin hər hansı bir hissəsi qatlandıqdan sonra icra olunmuşdurmu?

-Köçürmə kağızı vasitəsilə icra olunmuş qaiməyə hər hansı bir söz əlavə olunmuşdurmu? Bir neçə nüsxədən ibarət olan qaimədə bütün sözlər eyni vaxtda icra olunmuşdurmu?

– Qeydiyyat jurnalındakı bütün yazılar eyni vaxtda, yoxsa müxtəlif vaxtlarda icra olunmuşdur?

– Sənədin icra olunmasının nisbi müddətini müəyyən etmək mümkündürmü, mütləq müddət müəyyən oluna bilərmi?

– Sənədin icra olunduğu vaxt, onun kağızının, blankının, yazı materiallarının istehsal olunduğu vaxta uyğun gəlirmi?

İmzaların texniki tədqiqi üzrə

– Tədqiq olunan imza, hər hansı bir imzadan texniki vasitələrin  köməyi ilə (sürətköçürmə kağızından, işıq altında köçürmədən, fiziki təsir etməkdən, kalka kağızından istifadə etməklə) köçürülmüşdürmü?

– Tədqiq olunan imzanın hazırlanmasında hər hansı bir qurğudan (elektroqrafiya, fotoqrafiya) istifadə olunmuşdurmu?

– Tədqiq olunan imza müqayisəli tədqiqat aparmaq üçün təqdim olunmuş  sənəddəki imzadan köçürülmüşdürmü?

Pul və qiymətli kağızların tədqiqi üzrə

– Tədqiqata təqdim edilən pul əskinasları, istiqraz vərəqələri, qiymətli kağızlar və s. hazırlanması üsuluna görə standarta uyğundurmu?

– Əgər həmin sənədlər standarta uyğun deyildirsə, onda  hansı üsulla hazırlanmışdır?

– Təqdim olunan sənədlərin hazırlanmasında eyni üsuldan istifadə olunmuşdurmu?

– Təqdim olunan pul əskinasları eyni mətbəədə, eyni yığım üsulu ilə və eyni klişedən istifadə olunmaqla hazırlanmışdırmı?

– Təqdim edilən pul nişanları şübhəli şəxsdən götürülmüş klişenin köməyi ilə hazırlanmışdırmı?

– Təqdim olunan pul nişanlarının hazırlanmasında eyni materialdan (rəng, kağız) istifadə olunmuşdurmu?

– Pul nişanlarının hazırlanması zamanı şübhəli şəxsdən göturulmuş materiallardan istifadə olunmuşdurmu?

– Təqdim edilən pul əskinaslarının, istiqraz vərəqələrinin hər hansı bir fraqmenti sonradan dəyişdirilmişdirmi?

– İlkin seriya, nömrə və məbləğ neçə olmuşdur?

– Təqdim edilən pul nişanlarının, istiqraz vərəqələrinin hər hansı rekviziti sonradan yapışdırılmaqla dəyişdirilmişdirmi?

Təkrar yapışdırmanın tədqiqi üzrə

– Təqdim edilən sənəddəki fotoşəkil təkrar yapışdırılmaya məruz qalmışdırmı?

– Sənəddəki fotoşəkil tam dəyişdirilmişdir, yoxsa onun bir hissəsi dəyişdirilmişdir?

– Sənədin məzmunu sonradan yapışdırılma üsulu ilə dəyişdirilmişdirmi, əgər dəyişdirilmişdirsə, onda məhz hansı yazılar dəyişdirilmişdir?

– Sənəddəki yazılar onun üzərinə sonradan yapışdırılmışdırmı?

– Zərfin ağzı sonradan yapışdırılmaya məruz qalmışdırmı?

– Zərfin üzərindəki markalar sonradan (təkrar) yapışdırılmaya məruz qalmışdırmı?

Kassa qəbzlərinin tədqiqi üzrə

– Kassa qəbzlərindəki işarələr dəyişdirilmişdirmi?

– Həmin dəyişikliklər hansı üsulla edilmişdir?

– Qəbzdə əvvəlki işarələrin məzmunu necə olmuşdur?

– Qəbzlərin nəşr olunduğu kassa aparatı hansı tipdən və növdəndir?

– Təqdim olunan qəbzlər, nümunəsi tədqiqata göndərilən kassa aparatında nəşr oluna bilərmi?

– Kassa qəbzlərinin nəşr olunma vaxtını müəyyən etmək olarmı?

– Təqdim olunan qəbzlərin kağızı bu məqsədlər üçün istifadə olunan kağıza uyğundurmu?

– Təqdim olunan kassa qəbzlərinin üzərindəki işarələr eyni vaxtda, eyni kassa aparatında icra olunmuşdurmu?

Komposter işarələrinin tədqiqi üzrə

– Təqdim olunan biletdəki komposter işarələri dəmiryol biletlərini nişanlayan komposterlə və ya başqa bir komposterləmi edilmişdir?

– Əgər dəmiryol biletlərini nişanlayan komposterlə edilməmişdirsə, onda hansı üsulla edilmişdir?

– Təqdim olunan biletdəki komposter işarələri bu və ya başqa komposterlə edilmişdirmi?

– Təqdim edilən biletdəki komposter işarələri numunələri tədqiqata göndərilən komposterlə edilmişdirmi?

Yazı alətinin tədqiqi üzrə

– Təqdim edilən sənəddəki mətn, imza və s. hansı növ yazı aləti (avtomat qələm, diyircəkli qələm pastası, flomaster vasitəsilə və s.) ilə icra edilmişdir?

– Mətn təqdim olunan karandaşlardan hansı ilə yazılmışdır?

– Təqdim olunan sənədin mətni hansı pero ilə yazılmışdır?

– Sənədin mətni eyni və ya müxtəlif pero və ya diyircəkli qələm pastası ilə yazılmışdırmı?

– Sənədin mətni təqdim edilən pero və ya diyircəkli qələm pastası ilə yazılmışdırmı?

Sənədin materiallarının (kağız, rəng, yapışqan və s.) tədqiqi üzrə

– Təqdim edilən sənədlərin hazırlanmasında eyni növ kağızdan istifadə edilmişdirmi?

– Təqdim edilən kağızlar bir dəftərin vərəqləri və ya eyni bir bütöv vərəqin hissələri olmuşdurmu?

– Hissələrə ayrılmış kağız qırıntıları eyni tərkiblidirmi və hansı növə aiddir?

– Tədqiq olunan sənədin kağızı müqayisəli tədqiqat aparmaq üçün təqdim edilən kağıza uyğundurmu?

– Təqdim edilən kağız hissəsi və qalıqları eyni bir vərəqin hissələridirmi?

– Təqdim olunan sənəd eyni növlü yazı materialları ilə icra olunmuşdurmu?

– Müqayisə olunan mətnlər nə ilə (mürəkkəblə, diyircəkli qələm pastası ilə, flomasterlə, köçürmə kağızı  və ya makina lenti vasitəsilə) icra olunmuşdur?

– Müqayisə edilən sənədlərin mətnləri eyni və ya müxtəlif mürəkkəblə (pasta və s.)  icra olunmuşdurmu?

– Tədqiq olunan sənədin mətninin müəyyən bir hissəsi başqa mürəkkəblə icra olunmuşdurmu?

– Tədqiq olunan sənədin mətni, onun bir hissəsi və ya oradakı imzalar hansı növlü və tərkibli yazı vasitəsilə icra olunmuşdur?

– Tədqiq olunan sənəddəki yazılar təqdim olunan qələmdəki, mürəkkəb qabındakı mürəkkəblə (tuşla) icra olunmuşdurmu?

– Müqayisə olunan sənədləri hazırlamaq üçün eyni üz köçürmə kağızından, eyni makina lentindən istifadə olunmuşdurmu?

– Təqdim olunan sənəddəki yapışqan hansı növə aiddir?

– Təqdim olunan yapışqan maddələri eyni mənşəyə malikdirmi?

– Təqdim olunan sənəddə bir və ya neçə yapışqan təbəqəsi vardırmı?

Məhkəmə-fototexniki ekspertizası üzrə

– Təqdim edilən lent (ayrıca neqativ) göstərilən fotoaparatda işlədilmişdirmi?

– Təqdim edilən neqativlər (lent, plastinka) göstərilən kasetdə işlədilmişdirmi?

– Təqdim edilən iki (və ya çox) lentlər eyni və ya həmin fotoaparatda (və ya eyni kasetdə) işlədilmişdirmi?

– Təqdim edilən fotoşəkillər göstərilən reproduksiya qurğusundan istifadə etməklə hazırlanmışdırmı?

– Təqdim edilən fotoşəkillər göstərilən böyüdücüdən, kvadratlaşdırıcı çərçivədən istifadə etməklə hazırlanmışdırmı?

– Təqdim edilən fotoşəklin hazırlanmasında göstərilən kəsicidən, quruducudan istifadə edilmişdirmi?

– Təqdim edilən fotoşəkillər göstərilən neqativdən hazırlanmışdırmı?

– Təqdim edilən neqativdə (fotoşəkildə) həmin original əks olunmuşdurmu?

– Şəkillərdə əks olunmuş bu və ya digər obyektin ölçüsü nə qədərdir?

– Şəkildə əks olunmuş iki obyekt bir-birindən hansı məsafədədir?

– Şəkil hansı (təbii və ya süni) işıqda çəkilmişdir?

– Fotoşəkil əlavə emal olunmuşdurmu, əlavə şəffaflıq və ton verilmişdirmi, şəffaflaşdırılma hansı üsulla aparılmışdır?

– Şəklin hazırlanmasında neqativ və ya tuşlaşdırmadan istifadə olunmuşdurmu?

– Şəkillərdə əks olunmuş obyektlər naturadan çəkilmişdir, yoxsa reproduksiya edilmişdir?

-Təqdim edilən şəkil fotoqrafiya prosesləri texnologiyasına riayət edilməklə hazırlanmışdır?

– Təqdim edilən fotoşəklin hazırlanmasında hansı tip və  hansı növ fotokağızdan istifadə edilmişdir?

– Təqdim edilən fotoşəkil kağızı şübhəli şəxsdən tapılmış kağızla eynidirmi?

– Təqdim edilən fotoşəklin hazırlanmasında hansı növ aşkarlayıcıdan istifadə edilmişdir?

– Təqdim edilən fotoşəkildəki (neqativdəki) əksi bərpa etmək mümkündürmü?

– Üzəri maddə ilə örtülmüş fotoşəkildəki əksi bərpa etmək mümkündürmü?

– Təqdim edilən fotoşəkil nə vaxt (hansı dövrdə) hazırlanmışdır (hazırlana bilərdi)?

– Təqdim edilən şəkillər eyni bir dövrdə hazırlanmışdırmı (hazırlana bilərdimi)?

Bu səhifənin məzmununu qorunub