Logo Logo

Əlaqə nömrələri

+ 994 12 375 84 83

+ 994 50 365 84 83

Bakı şəh., Nizami ray.
C. Naxçıvanski küç. 81

Tikinti-texniki ekspertiza cinayət işləri üzrə

Сinayət işləri üzrə keçirilən məhkəmə tikinti-texniki ekspertizasının səlahiyyətlərinə aşağıdakı məsələlər daxildir:

– görülmüş işlərin qəbul aktlarında, eləсə də təftiş zamanı keçirilmiş nəzarət ölçüsü əsasında tikinti quraşdırma və təmir işlərinin həcmlərinin artırılmasının (şişirdilməsinin)  müəyyən edilməsi;

– tikinti materiallarının obyektlər üzrə düzgün silinməsinin müəyyən edilməsi (materialların keyfiyyəti, iş şəraiti və material sərfiyyatı istehsalat normaları nəzərə alınmaqla);

– iş həсminin artırılması ilə əlaqədar artıq əmək haqqının ödənilməsinin müəyyən edilməsi;

– material-texniki hesabatların tədqiqatı və texniki istehsalat sənədlərinin analizi.

– tikintidə baş vermiş qəzanın texniki səbəblərinin müəyyən  edil­məsi;

– yeni tikintilərdə, digər binalarda və s. əsaslı təmirin aparılmasının keyfiyyətinin müəyyən edilməsi;

– tikinti-quraşdırma işlərinin aparılma qaydalarının pozulmasına yol verən səbəb və şərtlərin müəyyən edilməsi.

– Karyerlərdə və daş karxanalarında xanmaldan istehsal olunan materialın dəyərinin və istehsalat həcminin müəyyən edilməsi;

–  Karyerlərin və daş karxanalarının texniki baxımından fəaliyyətinin qanuna uyğun aparılıb-aparılmamasının müəyyən edilməsi;

 

Ekspertizaya aşağıdakı materialların təqdim edil­məsi zəruridir:

«a» bəndi üzrə ­- sənədli təftiş aktı; görülmüş işlərə dair, sifarişçi və podratçı tərəfindən təsdiq edilmiş qəbul aktlarının əsli; faktiki görülmüş işlə­rin nəzarət ölçü aktları; tədqiq olunan obyektin tikintisi üzrə yerinə yetirilmiş işlərin qeydiyyat jurnalları; tədqiq olunan obyektin tikintisinə dair layihə və smetalar; tikinti quraşdırma işlərinin həcminin artırılmasını müəyyən etmək üçün yığım və üzləşdirmə cədvəlləri; podrat müqavilələri, gizli işlərə dair aktlar; obyektin titul siyahıları, obyektin təhvil-təslim olunmasına dair aktlar və s.

Təmir işləri üzrə əlavə olaraq qüsur aktları təqdim edilməlidir.

«b» bəndi üzrə – sənədli təftiş aktı; yerinə yetirilmiş işlərin qeydiyyat jurnalı və yığım cədvəli; görülmüş işlərin qəbul aktı (2№-li forma); faktiki görülmüş işlərin nəzarət ölçü aktları; maddi məsul şəxslərin yoxlanılan dövr ərzində tərtib etdikləri texniki material hesabatları.

«c» bəndi üzrə – sənədli təftiş aktı; tədqiq olunan obyektlər üzrə yığım cədvəlləri və yerinə yetirilmiş işlərin hesabat jurnalı, obyekt üzrə layihə-smeta sənədləri, görülmüş işlərin nəzarət ölçü aktları, tikinti üzrə əmək haqqı sənədlərinin əsli, müqayisə  cədvəlləri.

«ç» bəndi üzrə – sənədli təftiş aktları; texniki materialların hesabatları, layihə-smeta sənədləri, yerinə yetirilmiş işlərin qeydiyyat jurnalı və yığım cədvəli.

«d» bəndi üzrə – baş vermiş qəzanın, təhqiqat aktı, obyektin texniki sənədləri;

«e» bəndi üzrə – yerinə yetirilmiş işlərin keyfiyyəti­ni müəyyən edən sənədlər, tikinti obyekti üzrə layihə smeta sənədləri.

Bu səhifənin məzmununu qorunub